EV (1)

Vážení klienti, storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro Vás, protože určitě nerušíte tábor/kemp/pobyt bezdůvodně, tak pro nás, jelikož s Vámi počítáme a máme pro Vás již rezervované ubytování i stravu.

Storno podmínky nenastavujeme kvůli tomu, abychom se Vám pomstili, ale protože jsme za Vás museli uhradit závazky třetí straně, v jiném případě se Vaše místo již nepodaří obsadit.

Věnujte prosím pozornost níže uvedenému, jelikož odesláním elektronické přihlášky souhlasíte s uvedenými podmínkami:

 • Dojde – li ke zrušení registrace (LT/Kemp/Víkendový pobyt) dříve než 120 kalendářních dnů před zahájením akce, činí poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny tábora
 • Dojde – li ke zrušení registrace (LT/Kemp/Víkendový pobyt) od 119 do 90 (včetně) kalendářních dní před zahájením akce, činí poplatek částku ve výši 40% z celkové ceny tábora
 • Dojde – li ke zrušení registrace (LT/Kemp/Víkendový pobyt) od 89 do 60 (včetně) kalendářních dní před zahájením akce, činí poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora
 • Dojde – li ke zrušení registrace (LT/Kemp/Víkendový pobyt) od 59 do 40 (včetně) kalendářních dní před zahájením akce, činí poplatek částku ve výši 70% z celkové ceny tábora
 • Dojde – li ke zrušení registrace (LT/Kemp/Víkendový pobyt) později než 39 (včetně) kalendářních dní před zahájením akce, činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny tábora, tzn. částka za danou akci se nevrací, stejně tak, pokud přihlášený klient na akci nenastoupí vůbec
 • V případě nečekaných vážných rodinných událostí, úrazů či nemoci neumožňující účast na táboře propadá 70% z celkové ceny tábora (v případě zajištění náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu se neplatí žádný stornopoplatek a právní vazba přechází na náhradníka)
 • Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd nebo dřívější odjezd není důvodem vrácení poplatků
 • Zrušení registrace na pobytovou akci lze provést pouze písemně (formou doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti EVTERA FYZIO s.r.o.), anebo na emailovou adresu info@evterafyzio.cz (v případě emailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení emailu ze strany organizátorů akce)
 • Za den zrušení registrace na akci se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům akce
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na pobytové akci bez zavinění na straně organizátorů akce nevzniká organizátorům akce povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část – jedná se například o:
  • Rozhodnutí ukončení účasti na akci ze strany zákonného zástupce
  • Vážné kázeňské prohřešky jako krádež, fyzické či psychické napadení ostatních účastníků tábora
  • Porušení vnitřních pravidel pobytové akce
 • V případě nepřijetí dítěte na akci z důvodu nedodání požadovaných dokumentů (kopie kartičky ZP, Plná moc, Formuláře GDPR, Informace k podpisu o daném turnusu, Potvrzení o zdravotní způsobilosti a Prohlášení o bezinfekčnosti) nevzniká nárok na vrácení jakékoliv části poplatku za akci
 • V případě nečekané živelné pohromy, epidemie či konce světa znemožňující konání akce si vyhrazujeme právo na změnu storno podmínek – vráceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky
 • V případě zrušení akce před jeho započetím ze strany provozovatele akce z provozních důvodů vrátí provozovatel akce neprodleně celou částku za danou akci
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny dané akce (resp. její poměrné části), organizátor akce ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 30ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo potvrzení zrušení registrace v případě emailové komunikace))